0
Algemene voorwaarden RememberMe.nl - B2B

Algemene voorwaarden RememberMe.nl - B2B

RememberMe.nl VOF statutair gevestigd te (3034 XM) Rotterdam aan de Rusthoflaan 58-60, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 63901064, mede handelend onder de naam ‘RememberMe.nl’, hierna te noemen: ‘RememberMe.nl’.

 1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RememberMe.nl goederen en/of diensten van welke aard dan ook, aan Afnemer aanbiedt of levert, tenzij en voor zover nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij RememberMe.nl en Afnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.3 Indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de Afnemer die door RememberMe.nl en/of de Afnemer op een overeenkomst van toepassing zijn verklaard, prevaleert hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 RememberMe.nl kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

1.6 RememberMe.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, opdrachten te weigeren.

 1. Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van RememberMe.nl zijn vrijblijvend, tenzij door RememberMe.nl schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 RememberMe.nl heeft het recht om de aanvaarding van de Afnemer te herroepen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Afnemer, indien de Afnemer een vrijblijvend aanbod in een offerte of aanbieding van RememberMe.nl aanvaard.

2.3 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door RememberMe.nl aangeboden diensten, waaronder maar niet limitatief: de online vermeldingen op RememberMe.nl, FuneralFair, RememberMe.nl uitvaarten, Businessclub, Troostbox. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RememberMe.nl niet.

 1. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met RememberMe.nl komt tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan harerzijds en treedt in de plaats van vrijblijvend uitgebrachte offertes, dan wel mondelinge afspraken.

3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen

 1. Prijzen en prijsaanpassing

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Voor zover mogelijk zal RememberMe.nl de Afnemer van de prijswijziging op voorhand op de hoogte stellen.

4.3 Indien de Afnemer zich niet kan verenigingen met een prijsverhoging door RememberMe.nl, heeft de Afnemer het recht om de overeenkomst met RememberMe.nl schriftelijk te beëindigen.

 1. Betaling

5.1 Betaling vindt plaats op basis van door RememberMe.nl gestuurde facturen of IDEAL in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij er een andere betalingswijze is overeengekomen of bij automatische incasso wordt betaald.

5.2 De Afnemer zal de door haar verschuldigde bedragen voldoen binnen 14 (veertien) dagen na bezorging van de factuur, tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen. Een uitzondering hierop is de betaling voor de Troostbox, deze betaling zal per direct via IDEAL moeten plaatsvinden.

5.3 De betalingstermijn van RememberMe.nl van 14 dagen is een bindend betalingstermijn. De Afnemer is zonder ingebrekestelling in verzuim bij niet tijdige betaling.

5.4 RememberMe.nl is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

5.5 Klachten naar aanleiding van de facturering dienen uiterlijk 7 (zeven) kalenderdagen na factuurdatum, onder duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk bij RememberMe.nl te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.

5.6 Betaling van de vergoeding geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso, waarvoor de Afnemer verplicht is een machtiging te verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Incasso vindt maandelijks plaats tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Afnemer is de vergoeding verschuldigd ongeacht of hij gebruik maakt van diensten van RememberMe.nl.

5.7 Indien de Afnemer de machtiging voor automatische incasso zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, heeft Leverancier het recht om de toegang tot functionaliteit van de Diensten van RememberMe.nl onmiddellijk en zonder nadere aankondiging te beperken. Indien de automatische incasso niet succesvol uitgevoerd kan worden, zal Leverancier de Afnemer daarvan op de hoogte stellen en zal Leverancier hem verzoeken om de verschuldigde vergoeding alsnog over te maken. De Afnemer blijft Leverancier de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de Diensten van RememberMe is beperkt en/of geblokkeerd en is niet gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen.


5.8 De Afnemer is op geen enkel moment gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens RememberMe.nl op te schorten, uit welke hoofde dan ook.
 1. Leveringstermijnen / responsetijden

6.1 Alle door RememberMe.nl genoemde leveringstermijnen en/of responsetijden zijn naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De door RememberMe.nl gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen bindende termijnen.

6.2 RememberMe.nl is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.

6.3 Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal RememberMe.nl Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.

6.4 De enkele overschrijding van een door RememberMe.nl genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt de RememberMe.nl niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt RememberMe.nl wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer RememberMe.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat RememberMe.nl in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 1. Medewerking afnemer

7.1 Indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Afnemer haar medewerking verlenen, door bijvoorbeeld het tijdig verschaffen van nuttige en noodzakelijke informatie, materialen e.d.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen en/of medewerking niet of niet tijdig volgens de afspraken ter beschikking staan van RememberMe.nl, heeft RememberMe.nl het recht de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten evenals om aan Afnemer extra kosten volgens de geldende tarieven in rekening te brengen.

 1. Inschakeling derden

8.1 RememberMe.nl heeft het recht om voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

8.2 Indien en voor zover RememberMe.nl programmatuur en / of apparatuur of diensten van derden aan Afnemer ter beschikking stelt of levert, zullen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

 1. Garantie

9.1 RememberMe.nl kan niet garanderen dat de door haar geleverde diensten, software, databanken en producten, waaronder maar niet limitatief: de online vermeldingen op RememberMe.nl, FuneralFair, RememberMe.nl uitvaarten, Businessclub, Troostbox, Funeral Planner & online tools, te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten, software, databanken en producten van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. RememberMe.nl streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Afnemer zo beperkt mogelijk te houden.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle programmatuur, website, databestanden, welke aan Afnemer zijn of worden verstrekt/geleverd, of beschikbaar gesteld door RememberMe.nl, berusten uitsluitend bij RememberMe.nl of haar toeleveranciers.

10.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of (andere) rechten van (intellectuele) eigendom uit de websites, databestanden te verwijderen of te wijzigen.

 1. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van RememberMe.nl, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van RememberMe.nl evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden die voor de uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt (zoals verdwijnen van computerbestanden, storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatie-maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, overbelasting van het net).

11.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 RememberMe.nl aanvaardt aansprakelijkheid uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2 De totale aansprakelijkheid van RememberMe.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan € 2.500,- (vijfentwintighonderd euro).

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:

 • redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van RememberMe.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Afnemer wordt ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 12.2 is RememberMe.nl slechts aansprakelijk voor schade indien de Afnemer de schade gespecificeerd en gemotiveerd schriftelijk heeft gemeld binnen 10 dagen nadat de schade is ontstaan.

12.5 Aansprakelijkheid van RememberMe.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan RememberMe.nl voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan RememberMe.nl voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 12.3 en 12.5, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

12.6 De aansprakelijkheid van RememberMe.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer RememberMe.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en RememberMe.nl ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RememberMe.nl in staat is adequaat te reageren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RememberMe.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen RememberMe.nl vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Afnemer vrijwaart RememberMe.nl voor alle schade voortvloeiende uit aanspraken van derden, verband houdende met door RememberMe.nl geleverde producten, software, data en/of diensten, waaronder mede begrepen: aanspraken van derden, ten gevolge van schade voortvloeiende uit handelen of nalaten van Afnemer ten tijde van het uitvoeren van de overeenkomst of andere oorzaken welke aan Afnemer zijn toe te rekenen.

 1. Geheimhouding en privacy

13.1 RememberMe.nl en Afnemer zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard, inclusief de door RememberMe.nl geleverde of beschikbaar gestelde software, programmatuur, databanken en documentatie. Vertrouwelijk is die informatie die expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

13.2 De Afnemer verbindt zich de software, programmatuur en databestanden geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

13.3 RememberMe.nl voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. RememberMe.nl zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.4 Afnemer staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Afnemer zal RememberMe.nl alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

13.5 Afnemer vrijwaart RememberMe.nl voor alle aanspraken van derden die jegens RememberMe.nl mochten worden ingesteld wegens een niet aan RememberMe.nl toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

13.6 Afnemer vrijwaart RememberMe.nl voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens RememberMe.nl mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Duur en ontbinding

14.1 Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de initiële periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Na het verstrijken van de initiële termijn wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende contractperiode van één (1) kalenderjaar. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst aan het einde van een contractperiode schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) kalendermaanden

14.2 RememberMe.nl heeft het recht de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • de Afnemer ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • de Afnemer het door RememberMe.nl geleverde of ter beschikking gestelde heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het geleverde of ter beschikking gestelde heeft geschonden;
 • de Afnemer in surseance van betaling komt te verkeren, of surseance van betaling wordt aangevraagd;
 • de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 • een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling voor de Afnemer wordt ingediend;
 • de Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • de Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert.

14.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Afnemer aan RememberMe.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk opeisbaar.

14.4 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Afnemer bewijst dat RememberMe.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die RememberMe.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.5 RememberMe.nl is wegens beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 14.2 jegens de Afnemer nimmer gehouden tot enige schadevergoeding of betaling, onverminderd het recht van RememberMe.nl op volledige schadevergoeding door de Afnemer wegens schending van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd overigens rechten die RememberMe.nl toekomen.

 1. Overdracht rechten en verplichtingen

15.1 Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RememberMe.nl niet gerechtigd haar uit overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

15.2 RememberMe.nl behoudt zich het recht voor om rechten en plichten uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Afnemer. De Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van RememberMe.nl alle door RememberMe.nl voor de overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

 1. Overige bepalingen

16.1 Indien één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen RememberMe.nl en de Afnemer en/of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of overige bepalingen daarin onverlet.

16.2 Alle kosten die RememberMe.nl moet maken tot behoud of uitoefening van rechten jegens de Afnemer uit hoofde van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de Afnemer.

16.3 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Wil je de algemene voorwaarden als pdf ontvangen? Vraag deze op via info@rememberme.nl

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje